Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Pętla do…while w JavaScript

Pętla do…while to kolejny sposób na wielokrotne wykonywanie fragmentu kodu w języku JavaScript. Pętla do…while jest podobna do pętli while, ale różni się od niej tym, że kod w pętli do…while jest wykonywany przynajmniej raz, nawet jeśli warunek sprawdzający w pętli jest na początku nie spełniony.

Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić komunikat „Witaj świecie” 10 razy, to możemy użyć pętli do…while w następujący sposób:

let i = 0;
do {
  console.log("Witaj świecie");
  i++;
} while (i < 10);

Pętla do…while składa się z dwóch części: bloku do, w którym znajduje się kod do wykonania, oraz bloku while, w którym znajduje się warunek sprawdzający.

W powyższym przykładzie, w bloku do mamy komunikat „Witaj świecie” oraz instrukcję i++, która zwiększa wartość zmiennej i o 1. W bloku while mamy warunek i < 10, który sprawdza, czy wartość zmiennej i jest mniejsza od 10.

Pętla do…while działa w następujący sposób:

  1. Na początku interpreter kodu wykonuje kod z bloku do, czyli wyświetla komunikat „Witaj świecie” i zwiększa wartość zmiennej i o 1.
  2. Następnie interpreter sprawdza, czy warunek z bloku while jest spełniony, czyli czy wartość zmiennej i jest mniejsza od 10.
  3. Jeśli warunek jest spełniony, to interpreter ponownie wykonuje kod z bloku do.
  4. W przeciwnym wypadku, jeśli warunek nie jest spełniony, to interpreter przerywa działanie pętli i przechodzi do kolejnego fragmentu kodu po pętli.

Dzięki temu, że kod w bloku do jest wykonywany przynajmniej raz, pętla do…while jest przydatna w sytuacjach, gdy chcemy wykonać kod co najmniej raz, a dopiero potem sprawdzić warunek.

Pamiętajmy jednak, że pętla do…while może prowadzić do nieskończonej pętli, jeśli warunek sprawdzający w bloku while nie zostanie nigdy spełniony. Na przykład, jeśli zapomnimy o zwiększeniu wartości zmiennej i w bloku do, to pętla będzie wykonywana w nieskończoność, ponieważ wartość zmiennej i pozostanie zawsze równa 0:

let i = 0;
do {
  console.log("Witaj świecie");
  // zapomnieliśmy o zwiększeniu wartości zmiennej i
} while (i < 10);

Aby uniknąć takich błędów, pamiętajmy o poprawnym skonfigurowaniu warunku w pętli do…while, tak aby pętla zawsze się kończyła. Dzięki temu nasz kod będzie bardziej czytelny i łatwiejszy w utrzymaniu.

Podsumowując, pętla do…while to przydatna i elastyczna instrukcja w języku JavaScript, która pozwala na wielokrotne wykonywanie fragmentu kodu. Pamiętajmy jednak o poprawnym skonfigurowaniu warunku w pętli, aby uniknąć nieskończonej pętli i utrzymać czytelność i łatwość utrzymania kodu.