Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Pętla for w JavaScript

Pętla for to jedno z podstawowych wyrażeń w języku JavaScript, które pozwala na wykonywanie powtarzalnych działań. Jest to bardzo przydatne w wielu sytuacjach, gdy chcemy wykonać jakieś działanie dla określonej liczby elementów lub wielokrotnie wykonać jakieś działanie dla danych danych wejściowych.

Aby skorzystać z pętli for, należy użyć następującej składni:

pętla for javascript

Gdzie:

  1. inicjalizacja zmiennej to miejsce, w którym tworzymy i inicjalizujemy zmienną, która będzie przechowywać aktualną wartość w pętli,
  2. warunek to warunek, który musi być spełniony, aby pętla kontynuowała wykonywanie kodu,
  3. zmiana zmiennej to działanie, które ma być wykonane po każdym przejściu przez pętlę.

Przykładowo, jeśli chcemy wypisać w konsoli liczby od 1 do 10, to możemy użyć pętli for w następujący sposób:

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}

W powyższym przykładzie tworzymy zmienną i i inicjalizujemy ją wartością 1. Następnie sprawdzamy, czy wartość i jest mniejsza lub równa 10 (czyli czy nie przekroczyliśmy granicy liczb od 1 do 10). Jeśli warunek jest spełniony, to wykonujemy kod w pętli, czyli wyświetlamy aktualną wartość zmiennej i w konsoli. Po wykonaniu kodu w pętli zwiększamy wartość zmiennej i o 1 (czyli przechodzimy do kolejnej liczby).

Pętla for jest bardzo wydajna i łatwa w użyciu. Dzięki temu jest ona często używana w różnych sytuacjach, gdy chcemy wykonać powtarzalne działanie dla określonej liczby elementów lub wielokrotnie wykonać jakieś działanie dla danych danych wejściowych.