Kategorie
Podstawy JavaScript

Operatory logiczne w JavaScript

Wprowadzenie do operatorów logicznych

Operatory logiczne to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania podstawowych działań logicznych na wartościach logicznych (prawda/fałsz) w języku JavaScript. Dzięki operatorom logicznym możemy łączyć i manipulować wartościami logicznymi w celu uzyskania określonych wyników.

Operatory logiczne w języku JavaScript

Dlaczego operatory logiczne są ważne?

Operatory logiczne są bardzo przydatne w programowaniu, ponieważ umożliwiają one tworzenie skomplikowanych warunków i logiki w kodzie. Są one często używane w instrukcjach warunkowych if, else if i else, gdzie sprawdzamy różne warunki i wykonujemy określone działania w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie.

Jakie operatory logiczne występują w języku JavaScript?

W języku JavaScript występują następujące operatory logiczne:

 • && – operator AND (i) sprawdza, czy oba operandy są prawdziwe i zwraca true tylko wtedy, gdy oba są prawdziwe
 • || – operator OR (lub) sprawdza, czy co najmniej jeden z operandów jest prawdziwy i zwraca true, jeśli co najmniej jeden jest prawdziwy
 • ! – operator NOT (nie) neguje wartość operandu i zwraca przeciwną wartość (np. !true zwróci false)

Przykładowy kod z operatorami logicznymi w JavaScript

Poniżej znajduje się przykładowy program z operatorami logicznymi w języku JavaScript:

// Deklaracja i definiowanie zmiennych
let x = 5;
let y = 10;
let z = 15;

// Sprawdzenie, czy x jest większy od y I y jest większe od z
if (x > y && y > z) {
 // Jeśli warunek jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest największą liczbą");
} else if (y > x || y > z) {
 // Jeśli poprzedni warunek nie jest spełniony, ale ten jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("y jest największą liczbą");
} else {
 // Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("z jest największą liczbą");
}

W powyższym kodzie możemy zobaczyć, jak używać operatorów logicznych (&& i ||) w instrukcjach warunkowych if, else if i else, aby sprawdzić różne warunki i wykonywać określone bloki kodu w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie. Operator && jest używany do sprawdzenia, czy oba warunki są spełnione, natomiast operator || jest używany do sprawdzenia, czy co najmniej jeden z warunków jest spełniony. Dzięki temu możemy wykonać różne działania w zależności od spełnienia różnych warunków.

Pytania kontrolne z wiedzy o operatorach logicznych w JavaScript

Sprawdź swoją wiedzę i odpowiedź na tyle pytań ile jesteś w stanie.

 1. Czym są operatory logiczne w języku JavaScript i do czego służą?
 2. Jakie operatory logiczne występują w języku JavaScript i jak działają?
 3. W jakich sytuacjach warto używać operatorów logicznych w języku JavaScript?
 4. Jak można używać operatorów logicznych w instrukcjach warunkowych w języku JavaScript?
 5. Czy operator && zwraca true jeśli jeden z operandów jest prawdziwy, czy oba muszą być prawdziwe?
 6. Czy operator ! zwraca true, jeśli operand jest fałszywy, czy prawdziwy?
 7. Czy operator || zwraca true, jeśli oba operandy są prawdziwe, czy tylko jeden z nich musi być prawdziwy?
 8. Czy operator ! neguje wartość tylko jednego operandu, czy można użyć go dla kilku operandów jednocześnie?
 9. W jaki sposób można wykorzystać operatory logiczne w kodzie JavaScript, aby sprawdzić różne warunki i wykonać określone działania w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie?
 10. Czy zawsze należy używać operatorów logicznych zamiast prostych porównań w języku JavaScript? Dlaczego lub dlaczego nie?

Ćwiczenia z operatorami logicznymi w języku JavaScript

 1. Napisz program, który sprawdzi, czy podana przez użytkownika liczba jest większa niż 10, mniejsza niż 100, ale nie większa niż 50. Jeśli warunek jest spełniony, wypisz komunikat „Liczba spełnia warunki”. W przeciwnym razie wypisz komunikat „Liczba nie spełnia warunków”.
 2. Napisz program, który sprawdzi, czy podany przez użytkownika wiek jest większy niż 18 lub mniejszy niż 12. Jeśli warunek jest spełniony, wypisz komunikat „Użytkownik jest pełnoletni lub jest dzieckiem”. W przeciwnym razie wypisz komunikat „Użytkownik jest osobą dorosłą”.

W odpowiedzi na “Operatory logiczne w JavaScript”