Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Instrukcja warunkowa if w języku JavaScript (if javascript)

Instrukcja warunkowa if w języku JavaScript pozwala na wykonanie określonego kodu tylko wtedy, gdy określony warunek jest spełniony.

Instrukcja warunkowa if

Instrukcja if jest bardzo przydatną konstrukcją, która pozwala na sprawdzenie różnych warunków i wykonanie odpowiednich działań w zależności od tego, czy dany warunek został spełniony, czy nie.

if (warunek) {
  // kod, który ma zostać wykonany, gdy warunek jest spełniony
}

Jak obliczany jest warunek?

To czy warunek jest spełniony, czy też nie – jest wynikiem operacji logicznej, której wynikiem jest zawsze true lub false (typ Boolean).

Przy operacjach logicznych używamy operatorów logicznych.

Przykład operacji logicznej:

// Do zmiennej x przypisany zostanie wynik
let x = 5 > 3; // Wynik to true lub false
console.log(x) // true
Warunek instrukcji if

Przykład 1: if javascript

Jeśli chcemy sprawdzić czy czy dana liczba jest liczbą parzystą możemy to zrobić przy pomocy instrukcji warunkowej if

// Sprawdź, czy liczba jest parzysta
if (num % 2 === 0) {
  console.log(num + " jest parzysta");
}

Powyższy kod działa w następujący sposób: operator % jest używany do sprawdzenia, czy liczba jest podzielna przez 2 bez reszty. Jeśli tak, to wynik tej operacji jest równy 0, a warunek num % 2 === 0 jest spełniony. W takim przypadku kod w nawiasach klamrowych po if zostaje wykonany, a komunikat zostaje wyświetlony w konsoli. Jeśli num nie jest parzyste, warunek nie jest spełniony i kod w nawiasach klamrowych po if nie jest wykonywany.

// Przykład z góry można też zapisać inaczej

// Wykonaj operację logiczną (warunek)
let result = num % 2 === 0;

// Przekazujemy wynik w formie zmiennej
if (result) {
  console.log(num + " jest parzysta");
}

Przykład 2: if javascript

Instrukcja warunkowa może się też przydać jeśli chcemy sprawdzić czy osoba jest pełnolednia. Tutaj też przyda się if

// Sprawdź, czy osoba jest pełnoletnia
if (age >= 18) {
  console.log("Ta osoba jest pełnoletnia");
}

Dowiedz się jak możesz zapisać instrukcję if w sposób skrócony przy użyciu operatora ternary. Operator ternary – skrócony if

Wykonaj ćwiczenia i utrwal swoją wiedzę: Ćwiczenia z instrukcją warunkową if

W odpowiedzi na “Instrukcja warunkowa if w języku JavaScript (if javascript)”