Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

for..in czyli kolejna przydatna pętla w JavaScript

Wyrażenie for..in to pętla w języku JavaScript, która pozwala na iterowanie (czyli przechodzenie po kolei) przez elementy w obiekcie. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy wykonać jakieś działanie dla każdego elementu w obiekcie.

Aby skorzystać z wyrażenia for..in, należy użyć następującej składni:

Gdzie:

  1. Klucz to zmienna, która będzie przechowywać aktualny klucz (czyli nazwę elementu) w obiekcie,
  2. Obiekt to obiekt, który chcemy przeskanować.

Przykład użycia for…in

Przykładowo, jeśli mamy obiekt o nazwie person zawierający dane osoby, takie jak imię, nazwisko i wiek, to możemy użyć wyrażenia for..in w następujący sposób:

const person = {
    imie: "Jan",
    nazwisko: "Kowalski",
    wiek: 35
};

for (let key in person) {
    console.log(key + ": " + person[key]);
}

W powyższym przykładzie iterujemy przez wszystkie elementy w obiekcie person i wyświetlamy każdy z nich w konsoli. Dzięki temu możemy w łatwy sposób przejrzeć wszystkie elementy w obiekcie i wykonać jakieś działanie dla każdego z nich.

Wyrażenie for..in jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach, gdy chcemy przejść przez wszystkie elementy w obiekcie i wykonać jakieś działanie dla każdego z nich. Jest to często używane w przypadku obiektów, ale można je też stosować do tablic.