Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

for…of czyli kolejna przydatna pętla w JavaScript

Wyrażenie for..of to pętla w języku JavaScript, która pozwala na iterowanie (czyli przechodzenie po kolei) przez elementy w kolekcji (np. tablicy) lub iteratorze. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy wykonać jakieś działanie dla każdego elementu w kolekcji lub iteratorze.

Aby skorzystać z wyrażenia for..of, należy użyć następującej składni:

Gdzie:

  1. element to zmienna, która będzie przechowywać aktualny element w kolekcji,
  2. kolekcja to kolekcja, którą chcemy przeskanować (np. tablica).

Przykład użycia for…of

Przykładowo, jeśli mamy tablicę zawierającą imiona, to możemy użyć wyrażenia for..of w następujący sposób:

let imiona = ["Iwona", "Piotr", "Patryk"];

for (let imie of imiona) {
    console.log("Imię: " + imie);
}

W powyższym przykładzie iterujemy przez wszystkie elementy w tablicy imiona i wyświetlamy każde z nich w konsoli. Dzięki temu możemy w łatwy sposób przejrzeć wszystkie elementy w tablicy i wykonać jakieś działanie dla każdego z nich.

Wyrażenie for..of jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach, gdy chcemy przejść przez wszystkie elementy w kolekcji lub iteratorze i wykonać jakieś działanie dla każdego z nich.

W odpowiedzi na “for…of czyli kolejna przydatna pętla w JavaScript”