Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Testowanie elementów tablicy (every, some)

Źródło: https://javascript.plainenglish.io/javascript-array-some-and-every-2975e0cc12f0

Metoda every() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają określony warunek. Jeśli wszystkie elementy spełniają warunek, metoda every() zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca false. Na przykład:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; // utworzenie tablicy z liczbami od 1 do 10

const allEven = numbers.every(number => number % 2 === 0); // sprawdzenie, czy wszystkie liczby są parzyste
console.log(allEven); // wypisanie wyniku (false)

const allPositive = numbers.every(number => number > 0); // sprawdzenie, czy wszystkie liczby są dodatnie
console.log(allPositive); // wypisanie wyniku (true)

Metoda some() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy przynajmniej jeden element tablicy spełnia określony warunek. Jeśli przynajmniej jeden element spełnia warunek, metoda some() zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca false. Na przykład:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; // utworzenie tablicy z liczb
let someEven = numbers.some(number => number % 2 === 0); // sprawdzenie, czy przynajmniej jedna liczba jest parzysta
console.log(someEven); // wypisanie wyniku (true)

let someNegative = numbers.some(number => number < 0); // sprawdzenie, czy przynajmniej jedna liczba jest ujemna
console.log(someNegative); // wypisanie wyniku (false)

Metody every() i some() są często używane w języku JavaScript do sprawdzania właściwości elementów tablicy. Można je wykorzystać w różnych sytuacjach, np. do sprawdzenia poprawności danych wejściowych lub do określenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają określone kryteria.

Wróć do spisu treści