Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Sortowanie tablicy JavaScript

Aby posortować tablicę w JavaScript, należy użyć metody sort(). Metoda ta posortuje elementy tablicy w kolejności alfabetycznej lub numerycznej, w zależności od typu danych zawartych w tablicy.

Sortowanie JS

Składnia metody sort() jest następująca:

tablica.sort([sortowanieFunkcja])

Czym jest funkcja sortująca (Sortowanie Tablicy JavaScrtip)?

Funkcja sortująca (ang. comparator function) jest to funkcja, która jest przekazywana jako argument do metody sort() i służy do porównywania dwóch elementów tablicy podczas sortowania.

Funkcja sortująca powinna zwracać wartość ujemną, jeśli pierwszy element powinien być przed drugim w posortowanej tablicy, wartość dodatnią, jeśli drugi element powinien być przed pierwszym, lub 0, jeśli elementy są równe.

Na przykład, jeśli chcemy posortować tablicę liczb od największej do najmniejszej, możemy użyć następującej funkcji sortującej:

function comparator(a, b) {
  return b - a;
}

[5, 2, 9, 1].sort(comparator); // zwraca [9, 5, 2, 1]

Jeśli nie przekazujemy funkcji sortującej do metody sort(), elementy tablicy są sortowane alfabetycznie lub według wartości liczbowych, w zależności od tego, jakie są typy danych elementów.

['a', 'b', 'c'].sort(); // zwraca ['a', 'b', 'c']
[5, 2, 9, 1].sort(); // zwraca [1, 2, 5, 9]

Pamiętać należy, że metoda sort() modyfikuje oryginalną tablicę, dlatego nie należy jej używać, jeśli chcemy zachować oryginalną tablicę bez zmian.

Poczytaj o sortowaniu na wikipedia

Wróć do spisu treści

W odpowiedzi na “Sortowanie tablicy JavaScript”