Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Filtrowanie, mapowanie i redukcja tablicy z filter, map i reduce w JavaScript

Metoda filter() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera tylko te elementy oryginalnej tablicy, które spełniają określony warunek. Na przykład:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; // utworzenie tablicy z liczbami od 1 do 10

let evenNumbers = numbers.filter(number => number % 2 === 0); // utworzenie nowej tablicy zawierającej tylko liczby parzyste
console.log(evenNumbers); // wypisanie zawartości tablicy (2, 4, 6, 8, 10)

Metoda map() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera wyniki działań na elementach oryginalnej tablicy. Na przykład:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; // utworzenie tablicy z liczbami od 1 do 10

let squares = numbers.map(number => number * number); // utworzenie nowej tablicy zawierającej kwadraty liczb
console.log(squares); // wypisanie zawartości tablicy (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100)

Metoda reduce() w języku JavaScript jest używana do wyliczania pojedynczej wartości na podstawie elementów oryginalnej tablicy. Na przykład:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]; // utworzenie tablicy z liczbami od 1 do 10

let sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue); // wyliczenie sumy wszystkich liczb z tablicy
console.log(sum); // wypisanie wyliczonej sumy (55)

Metody filter(), map() i reduce() są często używane w języku JavaScript do operowania na tablicach, ponieważ są one wydajne i pozwalają na łatwe i czytelne przetwarzanie danych. Istnieje wiele innych metod, które mogą być użyte do manipulowania tablicami w języku JavaScript, ale powyższe są podstawowe i często stosowane.

Wróć do SPISU TREŚCI – Kurs JS