Kategorie
Podstawy JavaScript

Czym są operatory?

Operatory to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania różnych działań na danych w języku JavaScript. Operatory mogą być używane do wykonywania podstawowych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ale także do porównywania wartości, logicznych operacji czy przypisywania wartości do zmiennych.

Istnieje wiele różnych operatorów w języku JavaScript, które dzielą się na kilka grup w zależności od tego, jakie działania wykonują. Poniżej przedstawiam kilka przykładów operatorów z różnych grup:

 • Operatory arytmetyczne: +, -, *, /, % (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie modulo)
 • Operatory porównania: ==, !=, >, <, >=, <= (równe, różne, większe, mniejsze, większe lub równe, mniejsze lub równe)
 • Operatory logiczne: &&, ||, ! (koniunkcja, alternatywa, negacja)
 • Operatory przypisania: =, +=, -=, *=, /=, %= (przypisanie, dodawanie z przypisaniem, odejmowanie z przypisaniem, mnożenie z przypisaniem, dzielenie z przypisaniem, dzielenie modulo z przypisaniem)

Operatory są bardzo ważnym elementem składni języka JavaScript i są niezbędne do wykonywania różnych działań na danych w kodzie. Pamiętajcie, że każdy operator ma określone znaczenie i działanie, dlatego ważne jest, aby dobrze je rozumieć i umieć poprawnie stosować w kodzie.

Przykład użycia operatorów w języku JavaScript

Poniżej przedstawiam przykładowy kod z użyciem operatorów w języku JavaScript:

// Deklaracja i definicja zmiennych
let x = 5;
let y = 10;

// Wykonywanie działań arytmetycznych za pomocą operatorów
let sum = x + y; // 15
let diff = y - x; // 5
let product = x * y; // 50
let quotient = y / x; // 2
let remainder = y % x; // 0

// Porównywanie wartości za pomocą operatorów
let isEqual = x == y; // false
let isNotEqual = x != y; // true
let isGreater = x > y; // false
let isLess = x < y; // true
let isGreaterOrEqual = x >= y; // false
let isLessOrEqual = x <= y; // true

// Wykonywanie operacji logicznych za pomocą operatorów
let and = (x > 0) && (y < 20); // true
let or = (x > 0) || (y > 20); // true
let not = !(x > y); // true

// Przypisywanie wartości za pomocą operatorów
x += 5; // x = 10
y -= 5; // y = 5
x *= 2; // x = 20
y /= 2; // y = 2.5

W powyższym przykładzie można zobaczyć, jak używać operatorów do wykonywania różnych działań na zmiennych x i y. W kodzie zostały użyte operatory arytmetyczne do obliczania sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i reszty z dzielenia, operatory porównania do sprawdzania, czy wartości są równe, różne, większe, mniejsze itp., operatory logiczne do wykonywania operacji and, or i not oraz operatory przypisania do zmiany wartości zmiennych.

Poznanie operatorów pozwala na swobodne tworzenie instrukcji warunkowych i pętli

Poniżej przedstawiam przykładowy kod JavaScript z użyciem operatorów logicznych i instrukcji warunkowych:

// Deklaracja i definicja zmiennych
let x = 5;
let y = 10;

// Sprawdzenie, czy x jest większe od y
if (x > y) {
 // Jeśli warunek jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest większe od y");
} else {
 // Jeśli warunek nie jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x nie jest większe od y");
}

// Sprawdzenie, czy x jest równe y
if (x == y) {
 // Jeśli warunek jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest równe y");
} else if (x > y) {
 // Jeśli warunek wcześniejszy nie jest spełniony, a ten jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest większe od y");
} else {
 // Jeśli żaden z warunków nie jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest mniejsze od y");
}

W powyższym przykładzie można zobaczyć, jak używać operatorów porównania (> i ==) w instrukcjach warunkowych if, else if i else do sprawdzania różnych warunków i wykonywania określonych fragmentów kodu w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie.

W odpowiedzi na “Czym są operatory?”