Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Dodawanie elementów do tablicy w JavaScript

Istnieje kilka sposobów dodawania elementów do tablicy w języku JavaScript. Najprostszym sposobem jest użycie metody push(), która pozwala dodać jeden lub więcej elementów na końcu tablicy.

Dodawanie elementów do tablicy w JavaScript

Dodanie elementu do tablicy – metoda push()

Metoda push w JavaScript jest metodą dostępną dla obiektów typu Array. Pozwala ona na dodanie nowego elementu na końcu tablicy.

Przykład:

let numbers = [1, 2, 3]; // utworzenie tablicy z trzema liczbami

numbers.push(4); // dodanie liczby 4 na końcu tablicy
console.log(numbers); // wypisanie zawartości tablicy (1, 2, 3, 4)

numbers.push(5, 6); // dodanie liczb 5 i 6 na końcu tablicy
console.log(numbers); // wypisanie zawartości tablicy (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Dodawanie elementu do tablicy przez użycie operatora +=

Możemy również użyć operatora += do dodawania elementów do tablicy. Na przykład:

let numbers = [1, 2, 3]; // utworzenie tablicy z trzema liczbami

numbers += 4; // dodanie liczby 4 na końcu tablicy
console.log(numbers); // wypisanie zawartości tablicy (1, 2, 3, 4)

numbers += [5, 6]; // dodanie liczb 5 i 6 na końcu tablicy
console.log(numbers); // wypisanie zawartości tablicy (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Jak możesz zauważyć dodawanie elementów do tablicy w języku JavaScript to nic trudnego. Najpopulerniejsze jest tu użycie motody push(), ale używanie operatora += również zda egzamin.

W odpowiedzi na “Dodawanie elementów do tablicy w JavaScript”