Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Wartości Truthy i Falsy w JavaScript

Wartości truthy i falsy to pojęcia związane z typem logicznym w języku JavaScript. Truthy to wartość, która jest uważana za prawdziwą w warunkach logicznych (true), natomiast falsy to wartość, która jest uważana za fałszywą w warunkach logicznych (false).

Wartości truthy i falsy są bardzo istotne w języku JavaScript, ponieważ są używane do sprawdzania warunków w różnych wyrażeniach i instrukcjach. Na przykład w instrukcji if sprawdzamy, czy dana wartość jest truthy, aby wykonać kod w bloku if. Jeśli wartość jest falsy, to kod w bloku if nie zostanie wykonany.

Jakie wartości truthy i falsy występują w JavaScript?

Wartości truthy i falsy

Większość typów danych ma swoje własne odzwierciedlenie wartości truthy oraz falsy. Poniżej znajduje się lista wszystkich najważniejszych wartości truthy oraz falsy w języku JavaScript.

Wartości Truthy:

 • Wszystkie liczby poza 0 (np. 1, 10, 100 itd.)
 • Stringi niebędące pustymi ciągami znaków (np. „abc”, „hello” itd.)
 • Tablice i obiekty (np. [1, 2, 3], {name: „John”} itd.)
 • Wartość true
// Wartości Truthy
const truthyValues = [
 true, // true jest wartością truthy
 "hello", // nie-puste stringi są wartościami truthy
 1, // liczby nie-zero są wartościami truthy
 [], // puste tablica jest wartością truthy
 {} // pusty obiekt jest wartością truthy
];

// Weryfikacja
for (let i = 0; i < truthyValues.length; i++) {
 // Konwersja typu na boolean i wyświetlenie wyniku
 console.log(Boolean(truthyValues[i])); // true
}

Uwaga: Ujemne wartości licznowe (-1, -23 itd.) też są wartością truthy – zwracają true w przypadku przekazania ich jako warunek do instrukcji warunkowej if

Wartości Falsy:

 • 0
 • Pusty string (np. „”)
 • null
 • undefined
 • NaN (not-a-number)
 • Wartość false
// Wartości falsy:
const falsyValues = [
 false, // false jest wartością falsy
 0, // zero jest wartością falsy
 "", // pusty string jest wartością falsy
 null, // null jest wartością falsy
 undefined // undefined jest wartością falsy
];

// Weryfikacja
for (let i = 0; i < falsyValues.length; i++) {
 // Konwersja typu na boolean i wyświetlenie wyniku
 console.log(Boolean(truthyValues[i])); // false
}

Podsumowanie

W JavaScript, wartości truthy to te, które są interpretowane jako true w instrukcjach warunkowych, a wartości falsy to te, które są interpretowane jako false w instrukcjach warunkowych.

W odpowiedzi na “Wartości Truthy i Falsy w JavaScript”