Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

if/else czyli instrukcja warunkowa w JavaScript

Instrukcja warunkowa if…else to jeden z podstawowych elementów języka JavaScript, który pozwala na wykonywanie różnych fragmentów kodu w zależności od tego, czy określony warunek jest spełniony czy nie.

Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić komunikat „Witaj świecie” tylko wtedy, gdy zmienna x ma wartość true, to możemy użyć instrukcji warunkowej if w następujący sposób:

if (x === true) {
  console.log("Witaj świecie");
}

Instrukcja warunkowa if…else pozwala na wykonanie innego fragmentu kodu w przypadku, gdy warunek nie jest spełniony. Możemy to zrobić, dodając do naszego kodu blok else:

if (x === true) {
  console.log("Witaj świecie");
} else {
  console.log("X ma nieprawidłową wartość");
}

Jeśli zmienna x ma wartość true, to wyświetlony zostanie komunikat „Witaj świecie”. W przeciwnym wypadku, jeśli zmienna x ma wartość false lub jest niezdefiniowana, to wyświetlony zostanie komunikat „X ma nieprawidłową wartość”.

Instrukcja warunkowa if…else jest bardzo przydatna w języku JavaScript, ponieważ pozwala na dynamiczne i elastyczne sterowanie przebiegiem programu.

➡️ Poczytaj o wartościach truthy i falsy w języku JavaScript.